عناوین
977 بازدید
آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
1047 بازدید
قانون شهرداری‌ مصوب 1334/4/11
967 بازدید
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت
939 بازدید
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361/2/14‌
972 بازدید
قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها
956 بازدید
قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
972 بازدید
آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
964 بازدید
قانون نحوه ی تقویم ابنیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
1019 بازدید
قانون نحوه ی تقویم ابنیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب1367/9/2
969 بازدید
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها
977 بازدید
بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت اول) محمد مسعود عليزاده خرازي
1198 بازدید
بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت دوم ) محمد مسعود عليزاده خرازي
958 بازدید
بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت سوم ) محمد مسعود عليزاده خرازي
958 بازدید
تحليل تملك شهرداريها و قيمت روز آن ( قسمت اول) محمدمسعود عليزاده خرازي
1069 بازدید
تحليل تملك شهرداريها و قيمت روز آن (قسمت دوم) محمد مسعود عليزاده خرازي
Top