عناوین
1071 بازدید
آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
1137 بازدید
قانون شهرداری‌ مصوب 1334/4/11
1063 بازدید
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت
1037 بازدید
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361/2/14‌
1093 بازدید
قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها
1065 بازدید
قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
1067 بازدید
آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
1059 بازدید
قانون نحوه ی تقویم ابنیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
1128 بازدید
قانون نحوه ی تقویم ابنیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب1367/9/2
1064 بازدید
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها
1153 بازدید
بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت اول) محمد مسعود عليزاده خرازي
1294 بازدید
بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت دوم ) محمد مسعود عليزاده خرازي
1053 بازدید
بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت سوم ) محمد مسعود عليزاده خرازي
1060 بازدید
تحليل تملك شهرداريها و قيمت روز آن ( قسمت اول) محمدمسعود عليزاده خرازي
1161 بازدید
تحليل تملك شهرداريها و قيمت روز آن (قسمت دوم) محمد مسعود عليزاده خرازي
Top