آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی1380.3.27
آيين‌نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي   1380.03.27 - 525‌نقل از شماره 16418-1380.4.24 روزنامه رسمي‌شماره 15525 . ت 18232 هـ 1380.4.10‌وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت ...
ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب1387/5/20
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/5/20 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/26791 مورخ 1385/4/3 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را به شرح ...
عناوین
1481 بازدید
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقدپروانه بهره برداری
1991 بازدید
آئين نامه حريم مخازن ، تاسيسات آبي ،كانالهاي عمومي آبرساني ، آبياري و زهكشي71/4/24
1250 بازدید
آئين نامه موضوع تبصره 34 قانون توزيع عادلانه آب :مصوب 15/12/1372
1164 بازدید
آيين‌نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب: 30/11/1369
1871 بازدید
آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375
1194 بازدید
آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 44 قانون بودجه کل کشورمصوب1379/12/27
1210 بازدید
اصلاح تبصره 4 ماده 21 و ماده 22 آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب1365.5.15
1266 بازدید
آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی1380.3.27
1256 بازدید
آيین‌نامه مربوط به اجرای ماده یک قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها1346/7/22
1216 بازدید
‌آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب1363.4.27
1208 بازدید
آئين نامه تشكيل هيئت هاي سه نفري و وظائف واختيارات آنها(موضوع مادتين 19 و20 قانون توزيع عادلانه آب )1363/4/27
1243 بازدید
‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب1363.7.18
1223 بازدید
يين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي1363/12/18
1229 بازدید
آیین نامه ماده 56 منابع طبیعی1367/6/22
1219 بازدید
آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهكشي1379/8/11
Top