برابرماده 3قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به الزام برصدورپروانه بهره برداري درصلاحيت وزلرت نيرو است
برابرماده 3قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به الزام برصدورپروانه بهره برداري درصلاحيت وزلرت نيرو است ...
برابرماده 19 قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به دعوي الزام به تغيير پروانه بهره برداري در صلاحيت كمسيون مربوط است
رئيس شعبه 36 ديوانعالي كشور عضو معاون شبه 36 ديوانعالي كشورحسن غفارپور حسين مختاريتاريخ رسيدگي : 6/5/1387شماره دادنامه : 305/18 موضوع رسيدگي : قرار عدم صلاحيت مرجع قضائي به صلاحيت مرجع غير قضائيمرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوانعالي كشورهيئت ...
برابرماده3قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به تغيير محل چاه درصلاحيت وزارت نيرو است
كلاسه پرونده : 590/85/29 تاريخ رسيدگي : 13/12/85 شماره دادنامه : 556/29-13/12/85مرجع رسيدگي : شعبه 29 ديوانعالي كشور مستقر در ...هيئت شعبه : آقايان دكتر امينيان مدرس رئيس و سيد عبدالله عندليب زاده عضو معاون خلاصه جريان پرونده :درتاريخ ...
برابرماده3قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به دعوي صدورپروانه بهره برداري درصلاحيت وزارت نيرو است
كلاسه پرونده : 76/86/29 تاريخ رسيدگي : 29/2/86 شماره دادنامه : 107/29-29/2/86مرجع رسيدگي : شعبه 29 ديوانعالي كشور مستقر در مشهد هيئت شعبه : آقايان دكتر امينيان مدرس رئيس و محمد كيميا قلم مستشار خلاصه جريان پرونده :بتاريخ 29/2/86 ...
برابرمواد3و21 قانون توزيع عادلانه آب رسيدگی به دعوي صدور پروانه بهره برداري درصلاحيت وزارت نيرو است
كلاسه : 6/17/2758تاريخ رسيدگي : 31/2/87شماره دادنامه : 115/17موضوع پرونده : تعيين صلاحيتمرجع رسيدگي شعبه 17 ديوانعالي كشور هيئت شعبه آقايان : محمد صادق آل اسحق رئيس و حيدر فتح ا... زاده مستشار خلاصه جريان پرونده : بدلالت محتويات ...
عناوین
1831 بازدید
نکاتی چند درخصوص آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری
1085 بازدید
برابرمواد3و21 قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به دعوي الزام به صدورپروانه بهره برداري درصلاحيت وزارت نيرو مي باشد
1096 بازدید
برابرماده14وتبصره ماده17قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به ابطال پروانه درصلاحيت وزارت نيرو مي باشد
1263 بازدید
درتعیین حریم چاه اخذرضایت ازمجاورین ملاک عمل نیست
1108 بازدید
حسب مواد3,4,21و22 قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی به دعوی افزایش دبی درصلاحیت وزارت نیروست
1026 بازدید
رسيدگي به اعتراض به تصميم كميسيون درصلاحيت محاكم عمومي مي باشد
1475 بازدید
رسيدگي به الزام به صدور پروانه بهره برداري در صلاحيت وزارت نيرو است
1096 بازدید
رسيدگي به دعوي الزام به تغييرپروانه بهره برداري درصلاحيت وزارت نيرواست.
1385 بازدید
رسيدگي به دعوي الزام به صدور پروانه بهره برداري درصلاحيت مراجع عام دادگستري است
1057 بازدید
رسيدگي به دعوي الزام به تغييرپروانه بهره برداري درصلاحيت وزارت نيرواست
1116 بازدید
برابر مادده 3 وتبصره آن رسيدگي به صدورپروانه بهره برداري در صلاحيت وزارت نيرو مي باشد
1094 بازدید
برابرتبصره ماده 14قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به دعوي ابطال پروانه بهره برداري در صلاحيت وزارت نيرو است
1151 بازدید
برابرماده 3قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به الزام برصدورپروانه بهره برداري درصلاحيت وزلرت نيرو است
1125 بازدید
برابرماده 19 قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به دعوي الزام به تغيير پروانه بهره برداري در صلاحيت كمسيون مربوط است
1220 بازدید
برابرماده3قانون توزيع عادلانه آب رسيدگي به تغيير محل چاه درصلاحيت وزارت نيرو است
Top