آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی1380.3.27
آيين‌نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي   1380.03.27 - 525‌نقل از شماره 16418-1380.4.24 روزنامه رسمي‌شماره 15525 . ت 18232 هـ 1380.4.10‌وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت ...
ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب1387/5/20
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/5/20 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/26791 مورخ 1385/4/3 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را به شرح ...
عناوین
1364 بازدید
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقدپروانه بهره برداری
1256 بازدید
آئين نامه حريم مخازن ، تاسيسات آبي ،كانالهاي عمومي آبرساني ، آبياري و زهكشي71/4/24
1146 بازدید
آئين نامه موضوع تبصره 34 قانون توزيع عادلانه آب :مصوب 15/12/1372
1066 بازدید
آيين‌نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب: 30/11/1369
1641 بازدید
آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375
1095 بازدید
آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 44 قانون بودجه کل کشورمصوب1379/12/27
1110 بازدید
اصلاح تبصره 4 ماده 21 و ماده 22 آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب1365.5.15
1160 بازدید
آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی1380.3.27
1139 بازدید
آيین‌نامه مربوط به اجرای ماده یک قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها1346/7/22
1122 بازدید
‌آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب1363.4.27
1097 بازدید
آئين نامه تشكيل هيئت هاي سه نفري و وظائف واختيارات آنها(موضوع مادتين 19 و20 قانون توزيع عادلانه آب )1363/4/27
1148 بازدید
‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم - قانون توزيع عادلانه آب1363.7.18
1124 بازدید
يين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي1363/12/18
1132 بازدید
آیین نامه ماده 56 منابع طبیعی1367/6/22
1119 بازدید
آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهكشي1379/8/11
Top