تعارض آرا

نمونه تعارض آراء صادره در حريم بستر


1 – در خصوص دادخواست آقاي محمد صادق…ساكن هريس دادگاه شعبه … طي دادنامه شماره 105 مورخ 06/02/86 در پرونده كلاسه … راي به محكوميت شركت آب منطقه اي به پرداخت مبلغ 38060000 ريل مي دهد كه در اثر اعتراض ، شعبه … دادگاه تجديد نظر استان طي دادنامه شماره 101 مورخ 21/02/87 در پرونده كلاسه … به لحاظ اينكه اقدامات انجام يافته بمنظور رفع موانع از بستر و جلو گيري از سيل با اخطار لازم قانوني و كسب مجوز بوده است دادنامه صادره رانقض و حكم به رد دعوي مي دهد .

2 – در خصوص دعوي آقاي علي.. ساكن هريس دادگاه شعبه … طي دادنامه شماره 109 مورخ 09/02/86 در پرونده كلاسه 1… راي به محكوميت يشركت آب منطقه اي به پرداخت مبلغ000 19025 ريال مي دهد كه در اثر اعتراض شعبه … دادگاه تجديد نظر استان طي دادنامه شماره 268 مورخ 27/03/87 در پرونده كلاسه … راي دادگاه بدوي عيناً تائيد مي گردد .

ملاحظه مي گردد كه در موضوع و محل واحد و نيز دعوي مشابه يك شعبه دادگاه تجديد نظر استان دو نظر متفاوت و مغاير هم اتخاذ نموده است بدين توضيح كه اقدامات قانوني آب منطقه اي براي رفع تجاوز از بستر رودخانه را در يك مسير و يك زمان طي پرونده شماره … تائيد و حكم به رد دعوي داده وهمان شعبه دركمال تعجب طي پرونده شماره … حكم به محكوميت داده است .

Top