آشنايي با قوانين آب (9) حريم در درياچه احداثي پشت سدها

الف :

·        قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب 1344

ماده 1:با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدني حريم درياچه هاي احداثي در پشت سدها ( بر روي خطي است موازي به فاصله افقي ) يكصدو پنجاه  متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي  حداكثر ارتفاع آب روي  سر ريز

·    اجازه ايجاه تاسيسات و هر گونه دخل و تصرف در حريم بموجب  آئين نامه اي خواهد بود كه بنا  به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد .

ماده 2 : در مورد سدهايي كه بعد از تصويب اين قانون احداث مي شود  ايجاد مستحدثات در حريم درياچه سدها همزمان با آگهي وزارت آب و برق درباره احداث سد طبق  آئين نامه مذكوردر ماده يك خواهد بود و در مورد مستحدثات كه قبل از آگهي  مذكور  در حريم درياچه سدها ايجاد شده باشد عيناً مانند مستحدثاتي كه در مخزن سد قرار گرفته اندرفتار خواهد شد .

ماده 3 : دولت مي تواند در صورت لزوم مستحدثاتي را كه در حريم درياچه سد قبل از تصويب  اين قانون ايجاد شده است به شرح زير  خريداري و تصرف نمايد .

الف -  تعيين بهاي مستحدثات  از طريق  توافق  بين وزارت آب و برق  و صاحبان مستحدثات  مزبور  به عمل مي آيد  اگر اين توافق حاصل نشود بوسيله كميسيوني  مركب از وزير آب و برق «دادستان كل » مدير كل ثبت يا نمايندگان  آنها با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شد و راي كميسيون قطعي است . حضور  مالك يا نماينده او در كميسيون  مزبور بلا مانع است .

ب – ملاك تعيين قيمت عبارت از بهاي  عادله مستحدثات  مشابه  واقع در حوزه عمليات عمراني در سال قبل از تاريخ تصويب طرح است .

ج – تصرف  مستحدثات  قبل  از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر  با رضايت  فروشنده .

د- در صورتي كه مالك با رعايت بند « الف » به انتقال  ملك و تحويل  آن رضايت  ندهد و دادستان محل  از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت  در صندوق ثبتت امضاء و در مدت  سه ماه به تخليه  قطعي  ملك مذكور اقدام مي نمايد .

ب : آئين نامه مربوط به اجراي ماده يك قانوني تعيين حريم درياچه احداثي پشت سدها مصوب  1346

ماده 1:  بمنظور  حفظ و حراست درياچه ها و جلو گيري از آلودگي آب دخل و تصرف و احداث  هر گونه ساختمان  و ايجاد اعياني در حريم درياچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه  كتبي از طرف وزارت آب و برق يا موسسات  تابعه مجاز  وزارت آب و برق خواهد بود .

ماده 2 : متقاضيان ساختمان  در حريم درياچه بايد نقشه هاي ساختماني را ضميمه درخواست خود نموده از وزارت آب و برق و يا مؤسسات تابعه  درخواست صدور اجازه  نمايند ، اين اجازه با رعايت  طرح جامع  مراكز  ييلاقي و تفريحي  اطراف درياچه كه توسط وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب شوراي عالي  شهر سازي خواهد رسيد صادر خواهد شد .

ماده 3 : وزارت آب و برق يا موسسات  تابعه مجاز با وصول  درخواست اجازه  ساختمان  نقشه هاي بنا را مورد بررسي قرار داده چنانچه از نظر  حفظ و حراست  درياچه  و تاسيسات  سد و بهداشت آب بلا مانع باشد  به صدور اجازه ساختمان مبادرت مي نمايند و در  غير اينصورت درخواست كننده را براي انجام منظور  راهنمايي خواهند نمود تا نقشه هاي ساختماني را با رعايت اصول فني و بهداشتي  از هر گونه دخل و تصرف در حريم درياچه ها كه ملازمه  با داشتن اجازه دارد ممانعت و همچنين در احداث  هر نوع ساختمان و اعياني نظارت  خواهند كرد كه بدون اجازه  اصلاح و تكميل و مجدداً براي صدور اجازه  تسليم نمايند .

ماده 4 : احداث جنگل – باغ – درختكاري و گلكاري و هر گونه عمليات  كشاورزي در حريم درياچه  سدها فقط با استفاده از كود شيميايي مجاز  خواهد بود .

Top